/>

Základní právní rámec pro oblast financování a účtování při realizaci projektů EPC pro obce a města,
kraje a jejich příspěvkové organizace a státní instituce – příspěvkové organizace a organizační složky
státu (OSS) je vymezen následujícími právními předpisy:
• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
• České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle
vyhlášky 410/2009 Sb.
• původní vyhláška 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů (aktuální platný předpis 560/2006 Sb., který však již
neobsahuje původní ustanovení související s metodou EPC)
• vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem,
• zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška MF č. 323/2002 o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
S ohledem na níže vymezené zásady a principy účtování je u organizačních složek státu třeba upozornit na právní úpravu v §49 odst.1 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, který říká, že
nemohou přijímat úvěry. Pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve státním sektoru lze realizovat v rámci finančních programů. Organizační složka státu
Zásady účtování, financování a daňové aspekty
realizace projektů EPC ve veřejném sektoru
10
financuje programy ze svého rozpočtu v rámci závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním
rozpočtu (§50 zákona č. 218/2000 Sb.) na příslušný rok.
To ovšem nevylučuje průběžné financování akce během více let. Organizační složka státu může dále
čerpat rozpočtové prostředky pouze do výše závazného ukazatele; nestačí-li tyto prostředky, je třeba
provést rozpočtové opatření, jinak se organizační složka státu dopouští porušení rozpočtové kázně
(viz §25 odst.5 zákona č. 218/2000 Sb.).
Příspěvkové organizace mohou projekt financovat také v režimu standardního EPC modelu s rozložením úhrady celkové částky do jednotlivých splátek. Nutností je však registrace projektu v databázi
SMVS, čímž je pokryt schvalovací proces nadřízených orgánů.

error: Chráněný obsah !