inovativní přístup

Vhodnými finančními a dotačními nástroji dosáhovat cílů
Zjisti víceStart

nalézt řešení ještě dnes

 Porada zdarma

Rovíjet svět kolem sebe

Optimalizace 10 kroků k dosažení dotačního cíle 

1) Vytvoření podrobného projektového záměru
2) Nalezení příslušného programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro plánovaný záměr
3) Podání žádosti o podporu
4) Posouzení žádosti o podporu
5) Realizace projektu
6) Žádost o platbu
7) Vyhodnocení a vyúčtování
8) Kontrola na místě
9) Publicita projektu
10) Udržitelnost projektu

plnou parou vpřed

Jak postupovat v dotačním a finančním procesu

Souhrn činností od vzniku potřeby investice až po její realizaci 

 

 1. Vznik potřeby investice
 2. Souhlas se zpracováním investičního záměru
 3. Zpracování investičního záměru a jeho schválení
 4. Plánovací činnost v investičním procesu
 5. Zahrnutí do operativního plánu investic
 6. Zahrnutí do závazného plánu investic
 7. Zahrnutí do rozpočtu města
 8. Realizační část investičního procesu
 9. Projektová příprava investice
 10. Zajištění realizace investice- ZZVZ 134/2016 Sb.
 11. Předání investice do dlouhodobého majetku

naše specialzace

můžeme pro vás být skutečným partnerem

PORADA zdarma

příprava se vyplatí

Poradenství

investiční záměry, tržní průzkum

dotační management

administrace projektů

zastupování investora po celý životní cyklus projektu

předprojektová příprava a zadání

součinnost při tvorbě projektové dokumentace

inženýring – stavební povolení – kolaudace

zadávání a hodnocení veřejných zákazek  zákon  134/ 2016 Sb.

PRINCE2 Project Management

Služby

Co pro vás můžeme udělat

 

 • Analýzy klíčových procesů (SWOT, STEP, PORTERŮV MODEL)
 • Plánování a participativní rozpočty
 • Řízení investičních projektů, vyhledávání investičních příležitostí a investic
 • Identifikace zdrojů dotací, dotační audit
 • Příprava dotační žádosti, administrace, realizace a evaluace dotačních projektů
 • Výběrová řízení (příprava, organizace, provedení a vyhodnocení)
 • Organizační poradenství, restrukturalizace organizace
 • Podpora strategického plánování a řízení, strategické plány rozvoje
 • Příprava, implementace a vyhodnocení změny
 • Environmentální a energetické poradenství
 • Sociometrie

financování

Finanční nástroje mají nejčastěji podobu úvěrů, záruk a kapitálových vstupů. Jsou méně náročné na administraci a vyřízení žádosti je rychlejší. Podporu pomocí finančních nástrojů lze za určitých podmínek kombinovat i s finančním příspěvkem, případně dotacemi. Finanční nástroje umožňují podnikatelům, obcím i SVJ získat výhodné finanční zdroje a spolupracujícím finančním institucím snižují úvěrové riziko.

Veřejný sektor

Podpora při realizaci projektu,zajištění dodržení všech podmínek a pravidel poskytnuté dotace včetně reportingu. Řízení operačního programu, nastavení procesů a dokumentace, nastavení cílů a jejich dosahování.Zajištění financí pro vaše projekty – zdroje financování, podmínky programů, žádost o dotaci.

Firmy

Inovace jsou dnes pro všechny klíčovou prioritou. Ale i přesto mnoho společností postrádá správné struktury k efektivnímu a rozsáhlému inovování. KOWEX Consulting pomáhá firmám vytvořit cestu k inovaci, aby mohly konkurovat a vítězit v odvětvích, v nichž působí. Pomáháme včas odhalit konkurenční hrozby, nebo naopak příležitosti, jak poskočit vpřed.

EPC projekty

Základem EPC je splácení investic do úsporných opatření z dosažených úspor. Vždy se jedná o komplexní projekt s cílem snížit spotřebu energií. „Ke snížení spotřeby energie a dosažení provozních úspor se využívají opatření investičního i neinvestičního charakteru, zejména však investice do nových technologií. Důležitým vodítkem je poměr mezi objemem investic a potenciálem úspor, prostá návratnost by měla být v ideálním případě od čtyř do osmi let.

Od naše zakladatele

Vytvářejte své příležitosti

Prostředky z fondů mají zájemci možnost čerpat skrze jednotlivé operační programy. Mimo strukturálních a investičních fondů existuje i celá řada dalších specificky zaměřených nadnárodních fondů zřizovaných Evropskou unií. Kombinace vhodného financování, například formou záruk a garancí přináší maximalizaci efektu dotačního managementu. Jsme schopní okamžitě i pružně reagovat na současné a připravované výzvy s maximalizací dopadu.  Vynikající výsledky, tah na branku a chytrá řešení jsou hlavním atributem k dosahování cílů naší firmy, potažmo investorů.

Ceny

Servisní balíčky