/>

Projektová a předprojektová příprava

Prvotní prověření souladu investičního záměru s územním plánem v daném území a zajištění vyjádření odboru územního rozvoje a architektury včetně definice regulačních podmínek • Zajištění informací o velikosti a kapacitě spádové oblasti obyvatelstva • Příprava a zajištění všech potřebných podkladů u Katastrálního úřadu, zejména výpisů z listů vlastnictví, nabývacích titulů, snímků z katastrální mapy a srovnávacích sestavení parcel • Prověření případných závazků vyplývajících z listů vlastnictví, zpracování geometrických plánů • vypracování znaleckých posudků na předmětné pozemky a nemovitosti • Sepsání kupních smluv, smluv o zřízení věcných břemen včetně notářských ověření, provedení vkladů smluv do katastru nemovitostí • Geodetické výškopisné a polohopisné zaměření pozemků včetně zaměření napojovacích bodů inženýrských sítí a dopravních uzlů • Odborný hydrogeologický posudek včetně vrtaných a penetračních sond, sloužící k ekonomicky únosnému návrhu způsobu založení objektu • Odborný posudek inundačních zón v zájmovém území • Odborný posudek případné kontaminace půdy v zájmovém území • Koordinace investičního záměru s aktivitami na sousedních pozemcích • Předběžná jednání se všemi zainteresovanými orgány státní správy • Vedení jednání se správci inženýrských sítí o možnostech, potřebných kapacitách a místech napojení na stávající vedení a média • Jednání s majiteli sousedních pozemků o vedení přípojek všech inženýrských sítí a dopravního napojení za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě • Vyhotovení zvláštní dokumentace dle zákona č.163/2006 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí – proces E.I.A. • Zajištění zpracování odborného posudku – oponentury dle zákona č.163/2006 Sb. – E.I.A.

Základní typy nabízených studií

  • Koncepční studie – úvodní návrh technické koncepce dle požadavku zadavatele
  • Předběžná studie proveditelnosti – zpracovaná z aktuálních podkladů k projektu ve sjednaném rozsahu jako podklad pro úvodní hodnocení záměru
  • Studie proveditelnosti – zpracovaná do větší hloubky dle konkrétních podmínek projektu, slouží pro výběr variant a vyhodnocení proveditelnosti záměru

Související inženýrské činnosti

Zajištění podkladů pro zpracování studie. Konzultace řešení s dotčenými orgány státní správy a dodavateli hlavních zařízení.

Pořádáme videokonference & poradenství

Cílem hovoru je seznámení s konkrétní problematikou, probrat jak fungujeme, možnosti spolupráce a také Váš investiční focus (záměr), abychom na Vás dokázali směřovat relevantní  informace.

Výsledek

Krok za krokem dojít k realizaci. Naplánování dílčích kroků je základem úspešné spolupráce.

Smlouvu z naší strany návrhy termínů, kdy byste měli prostor na online seznamovací hovor s autory projektu.
Již se zase o kousek posunuli.

Kontakt

error: Chráněný obsah !