/>
První krok k získání dotace pro podnikatele

Když stát podporuje jeden podnik na úkor jiného, narušuje tím přirozené fungování trhu, což je neslučitelné s evropskými principy. Malé a střední firmy ale občas podporu potřebují, a proto vznikl institut podpory de minimis, který zaručí, že příliš mnoho dotací nepůjde na jedinou adresu.

Podpora de minimis (podpora malého rozsahu) je sice také poskytována z veřejných prostředků a zvýhodňuje určité podniky, kvůli své relativně nízké hodnotě ale nenarušuje hospodářskou soutěž ani obchod mezi členskými státy. Ze stejných důvodů nepodléhá oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi.

Pravidla podpory de minimis

Prostudovali jsme nařízení Evropské unie týkající se podpory malého rozsahu a vybrali čtyři nejdůležitější informace:

 • Příjemce při čerpání podpory de minimis nesmí za poslední tři účetní roky překročit částku 200 000 €.
 • Nařízení počítá se současným fiskálním rokem a dvěma předchozími.
 • Pro přepočet z eur na koruny se používá kurz Evropské centrální banky platný k datu poskytnutí podpory, tedy v den, kdy příjemce získal na dotaci právní nárok.
 • Poskytnutí podpory de minimis se vždy počítá ke dni, který je uveden ve smlouvě s poskytovatelem podpory.

Pozor na propojené podniky

Významnou roli při žádosti o dotaci v režimu de minimis hrají od července 2014 také tzv. propojené podniky – limit 200 000 € se tak přestal vztahovat na jedno IČO.

Za propojené jsou podniky považovány tehdy, když mezi sebou mají některý z těchto 4 vztahů:

 1. Jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu.
 2. Jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu.
 3. Jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu.
 4. Jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Pokud tedy z více než 50 % vlastníte nebo ovládáte další (dceřiné) firmy, čeká vás před žádostí trocha počítání. Nezapomeňte, že se do propojených podniků počítají i živnostníci a zahraniční firmy.

Ověřte si, zda máte na podporu de minimis nárok

Sestavili jsme pro vás jednoduchý postup na ověření, zda máte nárok na podporu de minimis. Stačí, když odpovíte ANO-NE na šest otázek a budete následovat další instrukce. Pokud naším “testem” projdete, vaší žádosti o dotaci už nic nebrání.

 1. Jste propojeni s dalším podnikem? Pokud NE, postupte rovnou na další otázku. Pokud ANO, sečtěte dotace v režimu de minimis za tento a dva předcházející účetní roky poskytnuté všem propojeným podnikům. Teprve poté postupte na 2. otázku.
 2. Přesáhly vaše čerpané podpory de minimis za uplynulé 3 roky částku 200 000 €? Informace o svých dotacích od roku 2010 naleznete v Centrálním registru podpor de minimis na portálu eAGRI. Jestli je vaše odpověď ANO, o podporu v tomto roce žádat nemůžete. V případě, že NE, postupte k další otázce.
 3. Vznikl váš podnik v předchozích 3 účetních letech spojením (fúzí) s jiným podnikem, nebo naopak jeho rozštěpením? Pokud NE, postupte dál. Jestli ANO, vraťte se k předchozí otázce. Ani v tomto případě totiž nesmí čerpané podpory malého rozsahu přesáhnout 200 000 € a podniky se musí dohodnout, ke kterému z nich se čerpaná podpora de minimis vztahuje.
 4. Převzali jste v předchozích 3 účetních letech jmění od jiného podniku nebo jste se stali nabyvatelem závodu jiného podniku? Pokud NE, postupte dál. Pokud ANO, opět se vraťte k otázce č. 2.
 5. Čerpáte v této chvíli jinou veřejnou podporu na stejnou činnost? Pokud NE, postupte dál. Pokud ANO, o JIC VOUCHER žádat nemůžete.
 6. Čerpali jste v minulosti neoprávněně veřejnou podporu, kterou nyní musíte vrátit? Pokud NE, máte nárok na podporu de minimis. Pokud ANO, nárok na podporu malého rozsahu nemáte.
Kontaktní formulář

 

error: Chráněný obsah !