/>

Zařídímeikona začátek procesu

 

 • Veškeré investičně dotační služby na míru

  Každý dotační projekt je individuální proces hledající to nejlepší řešení

  Existuje široké portfolio dotačních programů, jednak v rámci takzvaných strukturálních fondů, tedy programů, které jsou administrovány českými subjekty, ministerstvy a speciálně zřízenými agenturami. Dále množství programů podléhajících přímo Bruselu. 

  Dotační a finanční benefity pro investora

  • informování žadatele o jeho povinnostech jako žadatele a příjemce dotace vyplývajících z podmínek dotačního titulu
  • pravidelné informování poskytovatele dotace o průběhu realizace projektu, zejména vypracovávání a předávání monitorovacích zpráv realizace projektu ve fázi realizační včetně závěrečné monitorovací zprávy a fázi udržitelnosti
  • vyhotovování a zasílání žádostí o platby poskytovateli dotace dle finančního plánu projektu
  • dohled na řádné plnění monitorovacích ukazatelů projektu
  • dohled na řádné plnění podmínek povinné publicity a propagace projektu
  • vypracování případných žádostí o provedení změn v projektu
  • kompletace a předávání dokladů a dokumentů poskytovateli dotace (vyjma auditu projektu)

  Dotační poradenství

  Vyhledáme maximální množství synergií pro investora ve střednědobém výhledu.

  Zařídíme

  Veřejnou soutěž dle ZZVZ 134/2016 Sb. , včetně novelizace společenské odpovědnosti zadavatele. Vyvážíme zadávací podmínky: cena/výkon/kvalita.

  Inženýring

  Stavební projekty potřebují ve své genezi celou řadu stanovisek dotčených orgánů. Jsme garantem souladu projektové dokumentace s normami, dotačními tituly a stavebním řízení.

  Projektový záměr

  Vypracováním investičního záměru se odhalí silné, slabé stránky, příležitosti i hrozby ještě před samotným projektovým managementem.

  Dotační management

  Vyhledáním vhodných dotačních titulů zahajujeme proces možností. Každý projekt má svého dotační manažera, který se stará o hladký průběh celé investiční akce.

  Zajištění spolufinancování

  Jako nebankovní subjekt na trhu dotací přinášíme možnost získání dotace a úvěrového předfinancování vašich záměrů pod jednou střechou. Vyhlásíme aukci, aby se o Vaše projektové financování soutěžilo.

  Zajištění povinné publicity

  S ukončením dotovaného projektu se váže potřeba zajištění povinné publicity, kterou všechny kontrolní orgány pečlivě prověřují. Poradíme, jakou formu publicity je vhodné zvolit, vybereme s vámi vhodný materiál, připravíme grafické zpracování a provedeme korekturu dle pravidel pro publicitu daného programu.

  Vzájemně se učíme za pochodu

  • územní rozhodnutí
  • stavební povolení
  • perfektní žádost
  ikona další
  • zhotovitel projektu
  • hladký průběh realizace
  • kolaudace
  • kontrola udržitelnosti

   

  Budujte své dotační portfolio pro svůj růst

  Naším cílem je budouvat dlouhodobé vztahy s našimi zákaníky, proto ke všem zákazníkům a projektům přistupujeme se stejnou pečlivostí a důležitostí. Náš tým je složen ze specialistů v daných oborech, kteří mají významnou roli v rozvoji profesního a podnikatelského života firem na území celé ČR. Dlouhodobě spolupracujeme s našimi partnery, jimiž jsou poradci ekonomičtí a finanční, projektoví manažeři a odborní pracovníci řídích orgánů jako jsou např. Czechinvest, Regionální rady, a také Ministerstva ČR.

  Naše vize:

  Stát se skvělou poradenskou firmou v oblasti dotací a úvěrů z EU v ČR.

  Naše mise:

  Zajistit dotace EU a financování všem subjektům, které mají nárok na čerpání financí.

  Dosáhnout svých cílů

  „Zajímavé jsou všechny dotační programy, které podporují podniky v jejich rozvoji a růstu jejich konkurenceschopnosti. Linet využívá řadu operačních programů, a to jak investičních (inovace ve výrobě, vybudování vývojového centra), tak neinvestičních, například projekt firemní školky,“ řekl Profitu Zbyněk Frolík.

  Linet hodlá peníze z operačních programů využívat i do budoucna, Frolík nicméně upozorňuje na nedostatečnou transparentnost, která je trnem v oku všech kritiků dotační politiky. „Nabídku využijeme, pokud to bude dávat smysl pro byznys firmy. Nechceme jít cestou ,projektů pro projekty̕. Na jedné straně velmi pozitivně hodnotíme snahu institucí vycházet žadatelům vstříc, na druhé straně je stále patrný prostor pro zlepšení, a to jak z pohledu transparentnosti celého procesu, tak i jeho efektivity,“ dodává šéf Linetu.

  Kontaktní formulář
  error: Chráněný obsah !